Kami memiliki keupayaan untuk menyimpan maklumat peribadi seseorang dan memberikan akses kepada maklumat tertentu yang terkumpul dalam data pendaftaran atau data yang berkaitan dengan pihak ketiga. Namun, penting untuk diingat bahawa kami tidak akan mengenalpasti mana-mana individu melainkan jika dibenarkan oleh individu tersebut, untuk tujuan yang baik, atau atas keperluan undang-undang dan proses perundangan. Dengan itu, kami akan menjaga privasi dan kepentingan individu dan hanya akan menggunakan maklumat peribadi tersebut apabila perlu dan sah sahaja.

 

Hak Cipta

Hak cipta laman web ini dan semua isinya, seperti maklumat, teks, imej, dan susunannya, adalah milik kami, kecuali dinyatakan sebaliknya. Ini bermakna bahawa tiada sebarang bahagian daripada laman web ini boleh diubah, disalin, diedarkan, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual, atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada UGO Travel & Tours Sdn Bhd. Kami menghormati hak cipta dan hak milik intelektual kami, dan kami akan mengambil tindakan undang-undang jika terdapat penyalahgunaan atau pelanggaran hak cipta yang dilakukan terhadap laman web ini.

 

Pengunaan Imej Dari ” Public Domain”

Kami ingin menekankan bahawa setakat pengetahuan kami, semua imej yang terdapat di laman web ini dianggap sebagai bahan bebas daripada sebarang tuntutan hak milik. Ini kerana kami meyakini bahawa imej-imej tersebut adalah bahagian daripada domain awam. Walaupun demikian, jika terdapat sebarang kesalahan atau jika mana-mana imej yang terdapat di laman web ini masih di bawah perlindungan hak cipta, kami dengan ikhlas meminta pemilik hak cipta yang berkaitan untuk segera menghubungi kami. Tindakan pembetulan akan diambil segera selepas itu. Kami ingin menekankan bahawa kami telah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan pematuhan undang-undang hak cipta semasa menggunakan imej-imej dalam laman web ini, dan oleh itu, kami tidak menerima sebarang tanggungjawab terhadap penggunaan imej-imej tersebut. Keselamatan hak cipta adalah penting bagi kami, dan kami bersedia untuk menangani sebarang isu berkaitan dengan hak cipta dengan penuh integriti.

 

WhatsApp kami di sini...